Potrzebujecie Państwo profesjonalnych pomiarów elektrycznych?

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym również środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom elektrycznym umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.
Podobnie każdy nowo budowany lub też modernizowany budynek wymaga odbioru instalacji elektrycznej.

Specyfikacje pomiarów elektrycznych.

Pomiary elektryczne wykonuję we wszystkich układach sieciowych, tj.: TN-S, TN-C, TN- CS, TT oraz IT, jedno- bądź trójfazowych do 1 kV. Badania impedancji pętli zwarcia, rezystencji izolacji, skuteczności zerowania. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych pomiarów oraz częstą konieczność wyłączenia części lub całych badanych obwodów spod napięcia, termin oraz porę dnia ustalam każdorazowo indywidulanie z każdym klientem. Ze względu na wymienione powyżej przyczyny pracuję również w nocy oraz dni wolne od pracy, co pozwala na przeprowadzenie pomiarów w sposób niewywierający wpływu na normalne funkcjonowanie badanego obiektu.

Moje uprawnienia do prowadzenia pomiarów elektrycznych.

Posiadam uprawnienia energetyczne grupy 1 do ekspolatacji oraz dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. Do wykonywania pomiarów wykorzystuję profesjonalne urządzenia pomiarowe firmy SONEL, które spełniają wszelkie wymogi stawiane przez obowiązujące normy, zaliczając w to badania impedancji pętli zwarcia, rezystencji izolacji, skuteczności zerowania.

Dokumentacja pomiarów elektrycznych.

Przeprowadzane pomiary elektryczne dokumentuję zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Każdy pomiar zakończony jest sporządzeniem stosownych protokołów, których treść wyczerpuje wszelkie stawiane im wymogi.